CERMES: Centre for European Refugees, Migration and Ethnic Studies

Начало-ЗА НАС-ЦЕЛИ

  • Изследвания в сферата на миграционните, бежански и етнически проблеми, е-гражданствеността, границите, популизмите и екстремизмите.
  • Разработване на учебни програми в Нов български университет и изследвания в областта на миграционните, бежанските и етническите проблеми;
  • Развитие и укрепване на принципите на толерантност и интеграция;
  • Популяризиране на правата на бежанците, имигрантите и малцинствата;
  • Повишаване на обществената осведоменост по въпросите на миграцията и предоставянето на убежище;
  • Консултантски услуги за институции и организации.